Stichting Museum 't Coopmanshûs - Franeker

Stichting Museum ’t Coopmanshûs
RSIN: 821323052
info@coopmanshus.nl

Doelstelling

De Stichting Museum ’t Coopmanshûs stelt zich ten doel het als algemeen nut beogende instelling stimuleren van het kunstleven in het algemeen en in Friesland in het bijzonder op het gebied van kunst- en cultuurhistorie, waaronder begrepen muziek en literatuur.

Bestuurssamenstelling

dhr. A. Ott voorzitter
dhr. J.C. Smelik secretaris/penningmeester
mevr. E. Pameijer bestuurder
dhr. A. Stokking bestuurder
dhr. A.D. Nauta bestuurder

Beloningsbeleid

De bestuurders van de Stichting Museum ‘t Coopmanshûs ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie kunnen worden vergoed, mits niet bovenmatig.

De Stichting heeft geen personeel in dienst.

Activiteitenverslag

De activiteiten van de Stichting Museum ‘t Coopmanshûs bestaan vooral uit het organiseren van klassieke concerten en het op aanvraag openstellen van Museum ‘t Coopmanshûs.

Verkorte staat van baten en lasten over 2015:

Entreegelden concerten en museum € 2.470,00
Totale baten € 2.470,00
Organisatiekosten (bank) € 156,29
Uitgaven in het kader van de doelstelling:
rondleidiingen € 87,20
concerten € 1799,04
onderhoud vleugel € 250,00
overig € 451,53
afschrijving voorraad boeken € 210,00
Totale lasten € 2.797,77
Resultaat -/- € 487,06Verkort beleidsplan

Het beleid van de Stichting Museum ’t Coopmanshûs is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling. Hiertoe organiseert de stichting jaarlijks een aantal klassieke concerten en wordt Museum ’t Coopmanshûs op aanvraag opengesteld voor publiek.
De Stichting heeft geen winstoogmerk.
Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling.
De Stichting werft geen gelden.
Voor het beloningsbeleid van de Stichting, zie hierboven. Onkosten die zijn gemaakt in het kader van uitoefenen van de bestuursfunctie kunnen worden vergoed, mits niet bovenmatig.
De administratie van de Stichting wordt gevoerd door het bestuur en de inkomsten en het vermogen worden beheerd door het bestuur.